Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Meldpunt Jeugdprostitutie

Bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het meldpunt Jeugdprostitutie onder gebracht. Bij het meldpunt kan je een melding doen over een jongere waarover je je zorgen maakt. Ook kan je informatie vragen en adviezen krijgen.

Loverboys

Loverboys zijn mensenhandelaren die met verleidingstechnieken, manipulaties, chantage en geweld meisjes inpalmen met als doel hen later voor zich te laten werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren (bron: ministerie van justitie).

De definitie suggereert dat daders alleen jongens zijn en slachtoffers alleen meisjes. We weten dat dit niet zo is; jongens zijn ook slachtoffers van deze technieken en er zijn ook zogeheten ‘lovergirls’.  Bij loverboyproblematiek gaat het meestal over seksuele uitbuiting. Het kan echter ook gaan om andere vormen van afpersing, fraude of misbruik, zoals bijvoorbeeld voor drugssmokkel. Veel deskundigen pleiten ervoor om loverboys te zien als mensenhandelaren.

Een mensenhandelaar houdt zich bezig met het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten, bijvoorbeeld in de prostitutie, landbouw en horeca (Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2017).

Wat kun je doen als je denkt dat iemand onder invloed is van een loverboy/ in de jeugdprostitutie zit of dreigt te raken?

Bel Veilig Thuis, want het Meldpunt Jeugdprostitutie is sinds 2015 ondergebracht bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Je kunt 24 uur per dag contact opnemen. Het Meldpunt is te bereiken via het nummer van Veilig Thuis 0800-2000. De doelgroep is slachtoffers en plegers tot en met 23 jaar. Benoem dat je belt voor het Meldpunt Jeugdprostitutie

Wat doet het meldpunt jeugdprostitutie?

Je kunt aangeven hoe jouw situatie is. Als je belt voor iemand anders, bespreek je de zorgen die je hebt en wat je daarvan merkt. Je kan al je vragen stellen aan de medewerker van het Meldpunt. Eventueel kan de medewerker een melding voor het Meldpunt aanmaken. Als er een melding wordt gedaan gaat Veilig Thuis inventariseren in het professionele netwerk, zoals school, hulpverlening, politie of er op meer plekken zorgen zijn die verbonden kunnen worden aan jeugsprostitutie of mensenhandel. Al deze informatie samen wordt door een speciaal team van de gemeente bekeken en beoordeeld. Als de zorgen zo groot zijn dat er echt sprake is van vermoedens van jeugdprostitutie, dan wordt er een zorgcoördinator Jeugdprostitutie gekoppeld aan de situatie.

Vaak zijn zorgen niet erg duidelijk. Het kan dan ook zo zijn dat er een advies aan je wordt gegeven, zodat je niet met je zorgen rond hoeft te blijven lopen.

Wat doet een zorgcoordinator?

Een zorgcoördinator heeft contact met het slachtoffer. Vaak over een langere periode. De zorgcoördinator kijkt met het slachtoffer en met politie en andere hulpverleners samen welke hulp op welk moment het beste is. Deze helpt ook bij het regelen van die hulp. Het vertrouwen in hulp en in zichzelf kan erg laag zijn bij slachtoffers, door het contact met deze hulpverlener wordt het vertrouwen hersteld. Het belangrijkste is de veiligheid, daarom wordt er nauwkeurig gekeken welke inzet nodig is om weer veilig te zijn. De zorgcoördinator volgt langere tijd de ingezette hulpverlening (monitoring). Als het nodig is, kan er weer actief ingegrepen worden door de zorgcoördinator, ook na langere tijd.

De mooiste chick van het web

De Mooiste Chick van het Web is een voorlichtingsfilm over de ‘loverboy 2.0’.